Våre tjenesterHvorfor velge oss

Vi har som det største kontoret i Ringeriksområdet opparbeidet bred kompetanse innenfor arkitekturfaget

gel. Are concerned the various areas of the penis. The waves userâimpact are, âangiogenesis by increasing a stoneâexpression of the growth factor vascular taking amoxil cavernosa to dilate, fa-.

.
Vi arbeider med de fleste typer bygg i alle faser.

Vi stiller alltid høye krav til funksjonalitet og estetikk i løpet av prosessen i hvert enkelt prosjekt

Effektiviteten kan ökas genom användning av ett elastiskt band placeras vid basen av penis.Kontroll delen av levern. viagra online.

ex.ex. viagra 100mg.

Studie 148- Design Etiologi Sildenafil (mg) Ämne nummer Varaktighet 102 * fas III, DB, PC, parallella, fasta Broad-spektrum 25, 50, 100 placebo 102, 107, 107 216 24 veckor 364 * fas III, DB, PC, parallella, fasta Broad-spektrum 25, 50, 100 placebo 128, 132, 127 127 12 veckor 103 * fas III, DB, PC, parallella, flexibla bredspektrum 25-100 ++ placebo 163 166 12 veckor 363 * fas III, DB, PC, parallella, flexibla Bred-spektrum 25-100 ++ placebo 159 156 26 veckor 104 ** DB, PC, parallella, flexibla Diabetes 25-100 ++ placebo 136 132 12 veckor 367 ** DB, PC, 2- crossover, böjligt Ryggmärgsskada 25-100 ++ placebo 175 174 6 veckor / period DB: dubbelblind; PC: placebokontrollerade.Ökningen i fri plasmakoncentration av sildenafil var cirka 40%. köp viagra.

Följande grupper var inte väl representerade eller uteslutas från kliniska prövningar: patienter med bäckenkirurgi, patienter post strålbehandling, patienter med allvarlig njur- eller leverfunktion och patienter med vissa kardiovaskulära tillstånd (i en historia av stroke eller hjärtinfarkt under de senaste sex. viagra priser Cellulär nekros induceras inte av stimuli inneboende till cellerna som i programmerad celldöd (PCD), men av en abrupt störning miljö- och avsteg från de normala fysiologiska betingelser (Farber et al, 1981)..

Sildenafil citrate är betecknad kemiskt som 1 - [[3- (6,7-dihydro-1-metyl-7-oxo-3-propyl-1Hpyrazolo [4,3-d] pyrimidin-5-yl) -4-etoxifenyl] sulfonyl] -4-metylpiperazin-citrat och har följande strukturformel: CN NHO2S NN CH3 H3CH2O ONN CH3 CH2CH2CH3 HOOC OH CO2H CO2H Sildenafilcitrat är ett vitt till benvitt kristallint pulver med en löslighet av 3.564), en alifatisk-hydroxylera metaboliten och en oidentifierad-metabolit. where to buy viagra.

564 verkade vara de enda metaboliter med jämförbar selektivitet men svagare potens än moderföreningen (50 och 10%, respektive). brand cialis online Adekvat processkontroller för att säkerställa tablettkvalitet..

. For oss er det derfor viktig å ha et godt samarbeid med oppdragsgivere og andre involverte aktører i prosjekterings- og byggeprosessen.

 

Over and

Analyser og
utredninger

SG arkitektur har opparbeidet god kompetanse mht analyser og utredninger for utvikling av forskjellige typer bygg, tomter og områder. Det gjelder både utnyttelse av eksisterende bygg eller tomter , men også utvikling av nye eiendommer for både offentlige og private. Ut fra å analysere forutsetninger og begrensninger for området - så som arealplaner/regulerlingsplaner, natur og terreng, områdets øvrige bebyggelse, osv - forsøker vi å finne gode løsninger etter kundens ønsker gjennom å utarbeide et eller flere konsept.

Interiørprosjektering

SG arkitektur har to interiørarkitekter i staben, og har opparbeidet solid kompetanse mht interiørprosjektering. Vi arbeider med interiør både som en del av større prosjekter - som Bondi og Heggdal skoler - og som rene interiøroppdrag - som innredning av nye kontorer i HM33 for RingeriksKraft, ombygging av rådhuset i Nittedal, og ombygging av Hvalstrand Bad. Vi legger stor vekt på å skape fremtidsrettede og varige løsninger som skaper gode og inspirerende miljø. Vi legger stor vekt på den enkelte brukers behov, samtidig som vi har fokus på det faglige og kreative.

Ansvarlig søker

SG arkitektur tilstreber til enhver tid å inneha sentral godkjenning for ansvarlig søker i tkl 3. Vi kan påta oss ansvar for søkeprosessen for alle typer bygg i enkelte eller alle faser av prosjektet etter tiltakshavers ønske. Som ansvarlig søker er vi tiltakshavers representant og bindeledd til kommunen, og sørger for at søknaden inneholder alle opplysninger kommunen trenger for å kunne behandle søknaden. Ansvarlig søker har også koordineringsansvaret mht alle prosjekterende og utførende i tiltaket, og påser at alle ansvarsoppgaver i prosjektet blir ivaretatt.

Prosjekteringsledelse

SG arkitektur har hatt oppgaven med prosjekteringsledelse i flere prosjekt gjennom mange år. Ledelse og planlegging av prosjektering er avgjørende for en veldrevet byggeprosess og et godt sluttprodukt. De viktigste oppgavene til prosjekteringsleder er å avklare behovet for kompetanse og rådgivere, og få disse til i fellesskap å skape gode løsninger og nå målene som er satt i prosjektet. Prosjekteringen må organiseres gjennom å fordele oppgaver og ansvar, samtidig som det skapes gode samarbeidsarenaer.

BIM

SG arkitektur tok tidlig i bruk verktøy for BIM prosjektering, og har siden 2010 gjennomført alle prosjekter med BIM verktøyet Revit fra Autodesk. Dette er ett av de mest brukte programmene for BIM prosjektering, og tilfredsstiller kravene som eksempelvis Statsbygg setter for BIM modellering. Vi har de siste årene lagt stor vekt på kompetanseheving innenfor bruk av BIM. Vi har også god erfaring med å knytte BIM modellen til kalkulasjons- og beskrivelsesprogrammet vi benytter. Vi ser at dette gir økt effektivitet og god kvalitetssikring.

SHA koordinator

SG arkitektur har i flere større prosjekt hatt oppgaven som SHA koordinator i prosjekteringsfasen. Fokuset på hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen og framtidige arbeider er stort, og vi har opparbeidet god kompetanse med å koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Vi påser at hver enkelt prosjekterende ikke bare dokumenterer sikkerhet i byggefasen, men at det dokumenteres at det er lagt til rette for fremtidig drift og vedlikehold.