Portfolio Tag: Detaljprosjekt

Hangar for Norwegian

Hangar for Norwegian - Gardermoen. Norwegian Air Shuttle ASA har bygget ny hangar og administrasjonsbygg på Oslo Lufthavn Gardermoen. SG Arkitektur har vært arkitekt og ansvarlig søker. Prosjektering og bygging på Oslo lufthavn er svært krevende, da man har et omfattende regelverk ut over Plan og bygningsloven og forutsetninger gitt av kommunen. I tillegg er…
Les mer

Heggedal skole

Heggedal skole og flerbrukshall i Asker. Heggedal barneskole ble utvidet til 3 parallell med nybygg på ca. 6380m2 BTA, og noe rehabilitering av eksisterende  bygningsmasse. Skolen har plass til 588 elever og 60 ansatte. Skolen er oppført etter passivhusstandard. Skoleanlegget er organisert i 3 fløyer, to sidefløyer og en sentral midtfløy med administrasjon og felles…
Les mer

Fusdalbråten Asker

Fusdalbråten 4 - omsorgsbygg i Asker. Asker Kommune ønsket å tilby et botilbud for rusmisbrukere i kommunen. Tilbudet omfatter 8 boenheter for personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri (ROP) og 8 midlertidig boliger, fellesrom og rom for felles administrasjon for Seksjon rustiltak og Kirkens feltarbeid. Fusdalbråten består av to bygninger, hver på to etasjer…
Les mer

Frøystad-
tunet

Frøystadtunet omsorgsboliger i Lunner kommune. Lunner kommune har bygget 15 nye omsorgsboliger med heldøgns bemanning på Frøystadtunet, sentralt i Roa sentrum. Frøystadtunet omsorgsboliger består av 2 bygg. 1 bygg med 5 boenheter og fellesarealer, og 1 bygg med 10 boenheter og fellesarealer samt tilhørende personalarealer. SG Arkitektur as har vært prosjekterende i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt,…
Les mer